DMCR PUBLICATIONS

คัมภีร์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของไทย 2558

  • มีผู้สนใจ จำนวน 6536 คน

กันยายน 2558

978-616-316-290-8

หนังสือคัมภีร์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของไทย 2558 มีเนื้อหาเกี่ยวกับกรอบแนวคิด หลักการ วิสัยทัศน์ กรอบนโยบายของรัฐ แผนพัฒนาระดับชาติ แผนยุทธศาสตร์ แนวทางดำเนินงาน เฉพาะทรัพยากรประเภทต่างๆ รวมทั้งการสรุปสถานภาพ สถานการณ์ ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ และขอบเขตแนวชายฝั่ง โดยมีการจำแนกพื้นที่ให้ชัดเจนทั้งในเขตและนอกเขตอนุรักษ์ประเภทต่างๆอย่างถูกต้อง ทันสมัย และสามารถอ้างอิงเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง เพื่อความสะดวกในการสืบค้นในระบบสารสนเทศ

2000 เล่ม

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ส่วนเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการฯ

โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด

รายงานประจำปี

13 ม.ค. 2559

ตัวอย่างหนังสือ