DMCR PUBLICATIONS

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการฟอกขาวของปะการัง สภาวการณ์ในปัจจุบัน และแนวทางการจัดการ

  • มีผู้สนใจ จำนวน 1044 คน

2553

-

- การศึกษาปะการังฟอกขาวในประเทศไทย
- สรุปผลการสํารวจสภาวะการฟอกขาวของปะการังในน่านน้ำไทย
- ลักษณะการฟื้นตัวของปะการังหลังปรากฏการณ์ฟอกขาว
- การดําเนินการและการจัดการพื้นที่แนวปะการังที่ได้รับผลกระทบจากการฟอกขาว

-

นลินี ทองแถม และ นิพนธ์ พงศ์สุวรรณ

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

-

กลุ่มทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง