DMCR PUBLICATIONS

แนวทางการอนุรักษ์และวิธีการฟื้นฟูหญ้าทะเลโดยการย้ายปลูก

  • มีผู้สนใจ จำนวน 2418 คน

เมษายน 2559

-

ตลอดช่วง 10 ปีที่ผ่านมา มีกิจกรรมที่เห็นชัดอย่างหนึ่งในความพยายามฟื้นฟูหญ้าทะเลโดยวิธีการย้ายปลูกหญ้าคาทะเล โดยการแยกกอเพื่อนำไปย้ายปลูกในอีกพื้นที่หนึ่ง ซึ่งเป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนได้เป็นอย่างดี แต่ความสำเร็จในการฟื้นฟูยังอยู่ในระดับต่ำ เนื่องด้วยข้อจำกัดมากมายของสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติในแต่ละพื้นที่ จึงมีความพยายามพัฒนาวิธีการโดยการเก็บรวบรวมเมล็ดพันธุ์หญ้าคาทะเลแล้วนำมาเพาะเลี้ยงให้ได้เป็นต้นอ่อนโดยมีอายุต่าง ๆ กัน เพื่อย้ายไปปลูกในทะเลจนประสบความสำเร็จระดับหนึ่ง ในการฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเลที่เสื่อมโทรม รวมถึงให้ความรู้เรื่องการท่องเที่ยวทางทะเลอย่างยั่งยืน

-

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

-

เอกสารวิชาการ

29 เม.ย. 2559

ตัวอย่างหนังสือ