DMCR PUBLICATIONS

ประมวลผลงานวิจัย การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 4

  • มีผู้สนใจ จำนวน 1357 คน

มิถุนายน 2557

978-616-316-316-5

ประมวลผลงานวิจัย การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 4 วันที่ 10-12 มิถุนายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

500 เล่ม

สถานวิจัยความเป็นเลิศความหลากหลายทางชีวภาพแห่งคาบสมุทรไทย ม.สงขลานครินทร์

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

-

เอกสารวิชาการ

ตัวอย่างหนังสือ