DMCR PUBLICATIONS

โครงการศึกษาจัดทำฐานข้อมูลพื้นที่คุ้มครองทางทะเล รายงานฉบับสมบูรณ์

  • มีผู้สนใจ จำนวน 1069 คน

2555

-

รายงานฉบับนี้มีเนื้อหาครอบคลุม การศึกษาด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์พื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเล การประเมินประสิทธิภาพของการใช้เครื้่องมือในพื้นที่ศึกษานำร่อง การดำเนินการศึกษาเชิงลึกเพื่อวิเคราะหฺ์และจัดทำร่างประกาศ หรือกฎกระทรวงในการส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

-

บริษัท เทสโก้ จำกัด

กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

-

การบริหารจัดการ

ตัวอย่างหนังสือ