DMCR PUBLICATIONS

คุณภาพน้ำทะเลบริเวณปากแม่น้ำแม่กลอง จ.สมุทรสงคราม

  • มีผู้สนใจ จำนวน 1090 คน

มิถุนายน 2559

-

การศึกษาคุณภาพน้ำทะเลบริเวณปากแม่น้ำแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม ปี พ.ศ. 2557 โดยการวัดคุณภาพน้ำตามปัจจัยพื้นฐาน ได้แก่ ความเค็ม อุณหภูมิน้ำทะเล ความเป็นกรด-ด่าง ออกซิเจนละลายน้ำ สารแขวนลอยทั้งหมด ความโปร่งแสง แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด แอมโมเนีย ไนไตรท์ ไนเตรท และฟอสเฟต โดยคำนวณหาค่าดัชนีคุณภาพน้ำ เพื่อประเมินสภาวะคุณภาพน้ำทะเล พบว่าคุณภาพน้ำทะเลบริเวณปากแม่น้ำแม่กลองอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม ส่วนบริเวณห่างจากปากแม่น้ำ 3 กิโลเมตร อยู่ในเกณฑ์พอใช้

-

จิระเดช เฉลิมวุฒิ , ธเนตร วรรณรังษี , ธันยพัส ศิริชัยเศรษฐ , โสภา สมบูรณ์ และ ยศกร วรรณรังษี

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

-

สื่อประชาสัมพันธ์ (โปสเตอร์)