DMCR PUBLICATIONS

ลูกปลาวัยอ่อนในระบบนิเวศปากแม่น้ำบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

  • มีผู้สนใจ จำนวน 948 คน

มิถุนายน 2559

-

การศึกษาลูกปลาวัยอ่อนในระบบนิเวศปากแม่น้ำบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เก็บตัวอย่างจำนวน 6 สถานี ทุก 2 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนสิงหาคม 2558 จำแนกลูกปลาวัยอ่อนได้ 16 ครอบครัว เป็นปลาวัยอ่อนที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ 9 ครอบครัว มีความหนาแน่นเฉลี่ยของทุกสถานีสูงสุดในเดือนตุลาคมและน้อยสุดเดือนธันวาคม 3,090 และ 156 ตัวต่อน้ำทะเล 1,000 ลูกบาศก์เมตร การศึกษาครั้งนี้พบว่าระบบนิเวศแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำลงอย่างมากในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา และควรมีมาตรการอนุรักษ์สัตว์น้ำวัยอ่อนเหล่านี้ โดยเฉพาะในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน

-

ไพรินทร์ เพ็ญประไพ และ ณรงค์ฤทธิ์ เลิศเกษตรวิทยา

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

-

สื่อประชาสัมพันธ์ (โปสเตอร์)