DMCR PUBLICATIONS

โครงการศึกษาจัดทำฐานข้อมูลพื้นที่คุ้มครองทางทะเล รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร

  • มีผู้สนใจ จำนวน 1050 คน

มีนาคม 2555

-

รายงานฉบับนี้เป็นรายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร โดยมีเนื้อหาสาระสำคัญของการศึกษาในประเด็นต่างๆ ดังนี้
การศึกษาด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์พื้นที่ คุ้มครองทรัพยากรทางทะเล การประเมินประสิทธิภาพของการใช้เครื่องมือในพื้นที่ศึกษานำร่อง การดำเนินการ ศึกษาเชิงลึกในพื้นที่ศึกษานำร่องเพื่อวิเคราะห์และจัดทำ ”ร่าง” ประกาศ หรือกฎกระทรวงในการส่งเสริมการ บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และดำเนินงานงานกิจกรรมการมีส่วนร่วมในโครงการ เพื่อให้ ผู้บริหารกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเห็นภาพรวมของผลการศึกษาในโครงการ

-

บริษัท เทสโก้ จำกัด

สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

-

การบริหารจัดการทรัพยากร

ตัวอย่างหนังสือ