DMCR PUBLICATIONS

ยุทธศาสตร์การจัดการป้องกันและแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

  • มีผู้สนใจ จำนวน 1254 คน

มิถุนายน 2551

978-974-286-451-4

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ตระหนักถึงปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ว่าเป็น ประเด็นสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมพื้นที่ชายฝั่ง เนื่องจากมีผลทำให้เกิดการสูญเสีย ที่ดินและทรัพย์สินทั้งภาครัฐและประชาชน หากการจัดการป้องกันเป็นไปอย่างไม่เหมาะสม การกัดเซาะชายฝั่งจะยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงให้มีการจัดทำยุทธศาสตร์การจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลขึ้น โดยมอบหมายให้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นหน่วยงานหลักในการหารือ และระดมความคิดเห็นระหว่าง หน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน และสถาบันที่เกี่ยวข้อง ทั้งส่วนกลาง และส่วนท้องถิ่น ทำให้ยุทธศาสตร์ ฯ ดังกล่าว มีความถูกต้องและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และได้นำเสนอ ต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ โดยมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2550 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ยุทธศาสตร์การจัดการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ ใช้เป็นกรอบในการดำเนินการวางแผนตัดสินใจ ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

2000 เล่ม

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง

บริษัท พลอยมีเดีย จำกัด

กลุ่มทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ตัวอย่างหนังสือ