DMCR PUBLICATIONS

การฟื้นฟูป่าชายเลนในพื้นที่ตะกาด จ.จันทบุรี

  • มีผู้สนใจ จำนวน 1367 คน

กันยายน 2557

-

ข้อมูลฉบับที่ 1 ของโครงการปลูกฟื้นฟูป่าชายเลนในพื้นที่วิกฤต ที่สภาพพื้นที่มีลักษณะเฉพาะ และแตกต่างไปจากระบบนิเวศป่าชายเลนข้างเคียง ประกอบด้วยพื้นที่นากุ้งทิ้งร้าง พื้นที่ตะกาดหรือลานทราย พื้นที่เลนทับถามใหม่หลังแนวป้องกันการกัดเซาะ พื้นที่ผ่านการทำสวนปาล์มน้ำมัน และพื้นที่ทิ้งร้างต่างๆ กล้าไม้ที่ปลูกลงพื้นที่วิกฤตโดยวิธีการทั่วไปมักจะตายหรือเติบโตช้ากว่าปกติ จึงต้องศึกษาขั้นตอนและวิจัยเพื่อปรับปรุงพัฒนารูปแบบในการปลูกป่า ตลอดจนการเลือกชนิดพันธุ์ไม้ ให้เหมาะสมกับพื้นที่

450 เล่ม

สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน

กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน

โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด

กลุ่มทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ตัวอย่างหนังสือ