DMCR PUBLICATIONS

ข้อมูลภูมิสารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ฉบับปรับปรุง ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558 พิมพ์ครั้งที่ 3

  • มีผู้สนใจ จำนวน 1444 คน

สิงหาคม 2559

978-616-316-101-7

เนื่องในปี 2558 กรม ทช. ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558 ขึ้น โดยกำหนดนิยามความหมายของ "ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง. และ "เขตอนุรักษ์" ไว้อย่างชัดเจน ดังนั้นเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน ศูนย์สารสนเทศ ทช. จึงทำการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศให้มีข้อมุลเชิงพื้นที่ของแหล่งทรัพยากรที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานและอ้างอิงได้ โดยเรียบเรียงชั้นข้อมูลขึ้นใหม่ให้อยู่ในรูปแผนที่ แสดงข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งไว้ในหนังสือฉบับนี้

1,500 เล่ม

ศูนย์สารสนเทศ ทช.

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บริษัท เท็นออกัส จำกัด

การบริหารจัดการทรัพยากร

ตัวอย่างหนังสือ