DMCR PUBLICATIONS

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งหมู่เกาะกระ จ.นครศรีธรรมราช

  • มีผู้สนใจ จำนวน 1137 คน

กันยายน 2551

978-974-286-540-5

หมู่เกาะกระมีความสวยงาม ความสมบูรณ์ และความหลากหลายของทรัพยากรสูง จึงควรพิจารณาส่งเสริมการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ โดยเฉพาะการประกาศให้เป็นพื้นที่คุ้มครองทางทะเล หรือพื้นที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมประเภทอื่นๆ ที่เหมาะสม

1,000 เล่ม

ศักดิ์อนันต์ ปลาทอง และปัทมาภรณ์ หมาดนุ้ย

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

แอปเปิ้ลอาร์ต

กลุ่มทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

10 ต.ค. 2559

ตัวอย่างหนังสือ