DMCR PUBLICATIONS

คู่มือปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ เรื่อง แนวทางการทวงคืนผืนป่าชายเลนตามนโยบายรัฐบาล

  • มีผู้สนใจ จำนวน 1288 คน

ตุลาคม 2559

-

เนื่องด้วยการบุกรุกทำลายป่าไม้ของประเทศมีความรุนแรงและมีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อประเทศในระยะยาว ทำให้ป่าไม้ของประเทศถูกทำลายและครอบครองอย่างผิดกฎหมาย รัฐบาลจึงได้มีนโยบายในการหยุดยั้งการบุกรุกทำลำยป่าทั่วประเทศ และทวงคืนพื้นที่ครอบครองโดยผิดกฎหมายเพื่อพลิกฟื้นผืนป่าชายเลนคืนสู่สภาพที่สมบูรณ์ โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มี คำสั่ง คสช. ที่ 64/2557 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2557 และที่ 66/2557 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2557 ได้มอบหมายให้กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กอ.รมน. สำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปราบปรามและจับกุมผู้บุกรุก ยึดถือ ครอบครอง พื้นที่ป่าไม้ที่ผิดกฎหมาย รวมทั้งให้ดำเนินการกับผู้สมคบและสนับสนุน ทั้งนี้ กอ.รมน. โดยศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 (ศปป. 4) ได้ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดทำแผนแม่บท “แก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน”

-

สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน

กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน

-

การบริหารจัดการ

ตัวอย่างหนังสือ