DMCR PUBLICATIONS

พื้นที่คุ้มครองทางทะเลในประเทศไทย เป้าหมายปี ค.ศ. 2010-2012 ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ

  • มีผู้สนใจ จำนวน 2696 คน

มิถุนายน 2551

978-974-286-531-3

ประเทศไทยมีการดำเนินงานด้านพื้นที่คุ้มครองมานานแล้ว แต่อาจใช้ชื่อเรียกต่างๆ กันไป ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นที่คุ้มครองจึงมีค่อนข้างน้อย มักคิดว่าพื้นที่คุ้มครองเป็นเพียงพื้นที่สงวนหรือหวงห้ามเข้าไปใช้ประโยชน์หรือเก็บเกี่ยวสิ่งใดๆ ทั้งสิ้น ยอกเว้นเพื่อการท่องเที่ยว อาทิ อุทยานแห่งชาติ อย่างไงก็ตามพื้นที่คุ้มครองในประเทศไทยมิใช่เพียงอุทยานแห่งชาติเท่านั้น ยังมีพื้นที่คุ้มครองอีกหลายประเภทซึ่งมีระดับของการคุ้มครองลดหลั่นกันลงไป จนถึงระดับที่สามารถเป็นพื้นที่ที่ลดหรือบรรเทาความยากจนของประชาชนได้ ในขณะเดียวกันก็สามารถรักษาความหลากหลายทางชีวภาพอยู่ได้อย่างเป็นรูปธรรม

1,000 เล่ม

อนุวัฒน์ นทีวัฒนา

กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

-

การบริหารจัดการ

13 ธ.ค. 2559

ตัวอย่างหนังสือ