DMCR PUBLICATIONS

คู่มือแนวทางการอนุรักษ์และวิธีการฟื้นฟูหญ้าทะเลโดยการย้ายปลูก

  • มีผู้สนใจ จำนวน 1452 คน

กันยายน 2559

978-616-316-346-2

ตลอดช่วง 10 ปีที่ผ่านมา มีกิจกรรมที่เห็นชัดอย่างหนึ่งในความพยายามฟื้นฟูหญ้าทะเลโดยวิธีการย้ายปลูกหญ้าคาทะเล โดยการแยกกอเพื่อนำไปย้ายปลูกในอีกพื้นที่หนึ่ง ซึ่งเป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนได้เป็นอย่างดี แต่ความสำเร็จในการฟื้นฟูยังอยู่ในระดับต่ำ เนื่องด้วยข้อจำกัดมากมายของสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติในแต่ละพื้นที่ จึงมีความพยายามพัฒนาวิธีการโดยการเก็บรวบรวมเมล็ดพันธุ์หญ้าคาทะเลแล้วนำมาเพาะเลี้ยงให้ได้เป็นต้นอ่อนโดยมีอายุต่าง ๆ กัน เพื่อย้ายไปปลูกในทะเลจนประสบความสำเร็จระดับหนึ่ง ในการฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเลที่เสื่อมโทรม รวมถึงให้ความรู้เรื่องการท่องเที่ยวทางทะเลอย่างยั่งยืน

-

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน

บอร์น ทูบี พับลิชชิ่ง จำกัด

กลุ่มทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ตัวอย่างหนังสือ