DMCR PUBLICATIONS

วารสาร สบว.5 ฉบับเดือน มีนาคม 2560

  • มีผู้สนใจ จำนวน 969 คน

มีนาคม 2560

-

วารสารเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่งรวมถึงกิจกรรม/โครงการ และเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้

-

ส่วนบริหารพื้นที่ชายฝั่งและวิชาการ สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สงขลา)

-

วารสาร ทช.

15 มี.ค. 2560