DMCR PUBLICATIONS

คู่มือสำรวจการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อ่าวทุ่งคา-สวี ชุมพร

  • มีผู้สนใจ จำนวน 942 คน

ธันวาคม 2556

-

อาชีพทำการประมงในปัจจุบันประสบกับปัญหาเนื่องจากทรัพยากรสัตว์น้ำที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ โดยมีเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายประการ เช่น การจับสัตว์น้ำวัยอ่อน จนไม่มีโอกาสเติบโตได้ขยายพันธุ์ การจับปลาหรือสัตว์น้ำที่มีไข่ การลักลอบเข้าทำการประมงในเขตเพราะพันธุ์และเลี้ยงตัววัยอ่อนของสัตว์น้ำ การใช้เครื่องมือทำลายล้างทำประมงใกล้ฝั่ง อาชีพประมงพื้นบ้าน เป็นอาชีพที่มีรายได้ต่ำ ได้รับผลกระทบมากจากการลดปริมาณลงของสัตว์น้ำ อีกทั้งต้นทุนการผลิตและค่าครองชีพที่สูงขึ้น ทำให้รายได้ไม่เพียงพอ มีผลถึงคุณภาพชีวิตและอนามัย และสร้างปัญหาทางสังคมอีกด้วย ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลางร่วมกับชุมชนอ่าวทุ่งคา-สวี ได้ร่วมกันสร้างคู่มือสำรวจการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นเครื่องมือที่จะใช้เป็นกลไลสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรในท้องถิ่น ซึ่งเนื้อหาประกอบไปด้วย ข้อมูลทั่วไปของอ่าวทุ่งคา-สวี คู่มือสำรวจ สถานการณ์ทรัพยากรในพื้นที่ภูมิปัญญาท้องถิ่นในประเด็นที่่น่าสนใจ และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ชุมชนนำไปทดลองใช้เพื่อเรียนรู้และสำรวจการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

-

ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งอ่าวไทย ตอนกลาง

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

-

กลุ่มทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่างหนังสือ