DMCR PUBLICATIONS

การเกยตื้นของสัตว์ทะเลหายากบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก

  • มีผู้สนใจ จำนวน 919 คน

ธันวาคม 2556

-

การเกยตื้นของสัตว์ทะเลหายากบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2552 ถึง เดือน เมษายน 2554 พบการเกยตื้นในพื้นที่จังหวัดชลบุรี,ระยอง และจังหวัดจันทบุรี 10 ตัวอย่าง

-

นงนุช ศิลปสาร,ลักขณา หมั่นเขตรกิจ,ชาติชาย เพ็ญเพียร,ประฐมพงษ์ พัดสอน

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

-

สื่อประชาสัมพันธ์ (โปสเตอร์)