DMCR PUBLICATIONS

คู่มือ การคำนวณค่าความเสียหายของการบุกรุกป่าชายเลน

  • มีผู้สนใจ จำนวน 1175 คน

มีนาคม 2551

-

การจัดทำคู่มือการคำนวณค่าความเสียหายจากการบุกรุกทำลายป่าชายเลน โดยวัตถุประสงค์หลักเพื่อการส่งเสริมความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งซึ่งปฎิบัติงานในพื้นที่ ใช้ในการคำนวณค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการบุกรุกทำลายป่าชายเลนในพื้นที่ที่ดูแลอยู่ เป็นความรู้ให้แก่ผู้ที่มีความสนใจ และเป็นการสร้างความตระหนักให้ประชาชนและบุคคลทั่วไปในเรื่องความสำคัญและมูลค่าของทรัพยากรป่าชายเลนอีกด้วย

-

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

-

การบริหารจัดการ

ตัวอย่างหนังสือ