DMCR PUBLICATIONS

แผนแม่บทการวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนและพื้นที่สงวนชีวมณฑล พ.ศ. 2551-2554

  • มีผู้สนใจ จำนวน 963 คน

กรกฎาคม 2550

-

แผนแม่บทการวิจัยและพัฒนาป่าชายเลนและพื้นที่สงวนชีวมณฑล พ.ศ.2551-2554 เป็นอีกวาระที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ดำเนินการจัดเตรียมเพื่อให้สถานีวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนและผู้วิจัยจากภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ป่าชายเลน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนแม่บทการวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนและพื้นที่สงวนชีวมณฑลที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ และความต้องการของประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญ

-

นายจิระศักดิ์ ชูความดี

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

-

กลุ่มทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

18 ธ.ค. 2556

ตัวอย่างหนังสือ