DMCR PUBLICATIONS

รายงานประจำปี 2555

  • มีผู้สนใจ จำนวน 947 คน

ตุลาคม 2555

1906-2710

รายงานประจำปี 2555 ฉบับนี้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจัดทำขึ้นเพื่อบอกกล่าวถึงเรื่องราวที่ได้ดำเนินการภายใต้ภารกิจการสงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในปีที่ผ่านมา

2,500 เล่ม

นางสาวกฤษณี อดุลย์ธนกาญจน์

ส่วนสื่อสารองค์กร

โรงพิมพ์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

รายงานประจำปี

6 ก.ย. 2560

ตัวอย่างหนังสือ