DMCR PUBLICATIONS

ความหลากหลายของประชากรปลาในระบบนิเวศน้ำกร่อย

  • มีผู้สนใจ จำนวน 896 คน

มกราคม 2548

-

แม่น้ำบางปะกง จัดเป็นแม่น้ำสายหลักที่มีความสำคัญสายหนึ่งทางภาคตะวันออกของประเทศไทยเกิดจากการรวมตัวของแม่น้ำนครนายกที่ไหลมาบรรจบกับแม่น้ำปราจีนบุรี บริเวณพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก, อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี และอำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

-

สุชาติ สว่างอารีย์รักษ์, สุรศักดิ์ ทองสุกดี, ณรงค์ฤทธิ์ เลิศเกษตรวิทยา, วิทยา ขุนสัน,สุชยา ศิริวารีกุล และ จิระเดช เฉลิมวุฒิ

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

-

การบริหารจัดการ

18 ธ.ค. 2556

ตัวอย่างหนังสือ