DMCR PUBLICATIONS

เทคนิคการวิเคราะห์หาปริมาณ Total Alkalinity ในน้ำทะเล ด้วย Auto Titrator

  • มีผู้สนใจ จำนวน 1454 คน

ธันวาคม 2556

-

การวิเคราะห์หา Total Alkalinity ด้วยวิธี Gran G (1952) เป็นวิธีที่สะดวก รวดเร็ว ใช้ปริมาณสารเคมีและตัวอย่างน้ำทะเลปริมาณน้อย อีกทั้งยังได้ค่า Total Alkalinity แม่นยำมากกว่าวิธีการอื่นๆ

-

สมเกียรติ ขอเกียรติวงศ์,เอกวิทย์ มีชนะ,พรพรรณ จันทร์แจ้ง

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

-

สื่อประชาสัมพันธ์ (โปสเตอร์)