DMCR PUBLICATIONS

ปรากฎการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี

  • มีผู้สนใจ จำนวน 1006 คน

ธันวาคม 2556

-

ปรากฎการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี หรือชาวบ้านเรียกว่าขี้ปลาวาฬ น้ำแดง หรือเขียวเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในทะเลเป็นผลมาจากแพลงก์ตอนพืชบางชนิดมีการเจริญเติบโต

-

ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

-

สื่อประชาสัมพันธ์ (โปสเตอร์)

ตัวอย่างหนังสือ