DMCR PUBLICATIONS

ปลาตีน มหัศจรรย์แห่งป่าชายเลน

  • มีผู้สนใจ จำนวน 3499 คน

ธันวาคม 2556

-

ปลาตีน สัตว์ที่พบเฉพาะป่าชายเลน เป็นเอกลักษณ์ประจำป่าชายเลน มีบทบาทสำคัญในด้านการหมุนเวียนสารอาหารและการถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศป่าชายเลน

-

ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

-

กลุ่มทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ตัวอย่างหนังสือ