DMCR PUBLICATIONS

โครงการชายหาดปลอดบุหรี่

  • มีผู้สนใจ จำนวน 1161 คน

ธันวาคม 2560

-

รายละเอียดที่มา และที่ตั้งของโครงการชายหาดปลอดบุหรี่ ชายหาดนำร่อง 24 แห่ง ใน 15 จังหวัดชายฝั่งทะเล

100 เล่ม

ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

การบริหารจัดการทรัพยากร

ตัวอย่างหนังสือ