DMCR PUBLICATIONS

พะยูนที่พบบริเวณชายฝั่งจังหวัดสตูล 2551

  • มีผู้สนใจ จำนวน 1007 คน

พฤศจิกายน 2551

พะยูนที่พบบริเวณชายฝั่งจังหวัดสตูล 2551

เอกสารเผยแพร่ของกลุ่มสัตว์ทะเลหายากชุดนี้ได้จัดทําต่อเนื่องกันจํานวน 6 ฉบับ แต่ละฉบับจะกล่าวถึงข้อมูลพะยูนในเชิงพื้นที่ของแต่ละจังหวัดในฝั่งทะเลอันดามัน ได้แก่ จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลสถานภาพของพะยนในแต่ละพื้นที่ ข้อมูลส่วนใหญ่ตั้งแต่อดีตจนถึงเดือนพฤษภาคม 2551 ซึ่งผู้เขียนคาดว่าน่าจะเป็นประโยชน์โดยตรงกับการอนุรักษ์พะยูนของชมชนในจังหวัดนั้นๆ และของในประเทศไทยต่อไป

-

กาญจนา อดุลยานุโกศล, ไชยพัทธ์ ประสิทธิพรกุล, ภัณฑารักษ์ บัวแก้ว

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

-

กลุ่มทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ตัวอย่างหนังสือ