DMCR PUBLICATIONS

ผลกระทบจากน้ำมันรั่วที่มีต่อสัตว์

  • มีผู้สนใจ จำนวน 945 คน

ธันวาคม 2556

-

ภาวะน้ำมันรั่วสามารถเกิดได้ทั้งจากธรรมชาติเช่น การรั่วจากแหล่งน้ำมันใต้ดิน หรือเกิดจากมนุษย์ เช่นจากการขุดเจาะน้ำมัน หรือ จากอุบัติเหตุในทะเล (ส่วนมากมักเกิดจากสาเหตุนี้) สัตว์ที่ได้รับผลกระทบมีตั้งแต่ สัตว์น้ำขนาดเล็ก เช่น ปลา แพลงตอน สัตว์เปลือกแข็ง (เช่น กุ้ง เคย) ซึ่งมีบทบาทสําคัญในห่วงโซ่อาหาร) นกทะเล เพนกวิน นากทะเล แมวน้ํา สิงโตทะเล แต่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดและมีอัตราการตายสูงมักเป็นพวกนกน้ำ

-

สพ.ญ. จริยา สุตานนท์ไพบูลย์

อื่นๆ

-

กลุ่มทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่างหนังสือ