DMCR PUBLICATIONS

การแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (IUU)

  • มีผู้สนใจ จำนวน 996 คน

มกราคม 2561

978-616-316-439-1

ปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้สหภาพยุโรป (EU) ประกาศให้ใบเหลืองแก่ประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 โดยให้เหตุผลว่าประเทศไทยไม่ให้ความร่วมมือในการต่อต้านการทำประมงผิดกฎหมาย ทำให้วันนี้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึงภาคประชาชนต้องหันกลับมาทบทวนทั้งด้านกฎหมายและการปฏิบัติงานในการควบคุมการทำการประมงอย่างจริงจัง

500 เล่ม

สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

บริษัท บอร์น ทู บี พับลิชชิ่ง จำกัด

การบริหารจัดการทรัพยากร