DMCR PUBLICATIONS

การฟื้นฟูแนวปะการังในประเทศไทย

  • มีผู้สนใจ จำนวน 1652 คน

ธันวาคม 2552

978-974-286-607-5

หนังสือการฟื้นฟูปะการังในประเทศไทย เขียนขึ้นเพื่อเสนอแนะแนวทางการฟื้นฟูแนวปะการัง ตามหลักวิชาการที่เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ โดยได้รวบรวมข้อมูลสถานภาพ สาเหตุความเสื่อมโทรมของแนวปะการัง แนวความคิดที่หลากหลายเกี่ยวกับการฟื้นฟู ข้อควรพิจารณาในการดำเนินการฟื้นฟูปะการัง รวมถึงวิธีการฟื้นฟูปะการังที่ได้มีการดำเนินการในประเทศไทย

1,000 เล่ม

นลินี ทองแถม

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวิลด์ ออฟเซ็ท

กลุ่มทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ตัวอย่างหนังสือ