DMCR PUBLICATIONS

ข้อมูลสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่ง ปี 2560

  • มีผู้สนใจ จำนวน 1395 คน

มกราคม 2561

-

ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งส่งผลให้เกิดความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว การดำรงชีวิตของชุมชน และการเสียสมดุลทางระบบนิเวศและชายฝั่ง การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งจำเป็นต้องมีฐานข้อมูลสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่ง และวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีภารกิจในการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง จึงได้มอบหมายให้กองบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง ให้ดำเนินการติดตามสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่ง และเสนอแนะแนวทางในการจัดการป้องกันแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

100 เล่ม

กองบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง

กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง

-

รายงานประจำปี

18 มิ.ย. 2561