DMCR PUBLICATIONS

ทรัพยากรสัตว์น้ำจากเครื่องมือไซนั่งในทะเลสาบสงขลาตอนนอก

  • มีผู้สนใจ จำนวน 985 คน

ธันวาคม 2551

-

ทะเลสาบสงขลาเป็นส่วนหนึ่งของลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา มีลักษณะเป็นระบบทะเลสาบแบบลากูน (Lagoon) ขนาดใหญ่ ประกอบด้วยระบบนิเวศที่หลากหลาย การสํารวจทรัพยากรสัตวน้ำจากเครื่องมือไซนั่งในทะเลสาบสงขลาตอนนอก ระหวางเดือน มิถุนายน 2546 - กันยายน 2547 พบวา ทรัพยากรสัตวน้ำที่ถูกจับไดจากไซนั่งมีอัตราการจับ 0.9 ก.ก./ลูก/วัน ประกอบดวยสัตวน้ำ จํานวน 273 ชนิด

-

สุภาพร องสารา

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

-

เอกสารวิชาการ

18 ธ.ค. 2556

ตัวอย่างหนังสือ