DMCR PUBLICATIONS

รายงานประจำปี 2560

  • มีผู้สนใจ จำนวน 962 คน

ตุลาคม 2560

1906-2710

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2545 โดยได้รับมอบหมายให้มีบทบาทหน้าที่ในเรื่องการสงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟู การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ภายใต้วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้มีความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืน

1000 เล่ม

ส่วนสื่อสารองค์กร

สำนักงานเลขานุการกรม

บริษัท เนชั่นไอย์ 1954 จำกัด

รายงานประจำปี