DMCR PUBLICATIONS

ตื่นตา สาหร่ายหนามแน่นคูขุด

  • มีผู้สนใจ จำนวน 906 คน

ธันวาคม 2553

-

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 กลุ่มผลผลิตชีวภาพทางทะเลและชายฝั่ง ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง ได้ออกสำรวจในพื้นที่ทะเลสาบสงขลา ซึ่งผลจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้พบว่าบริเวณพื้นที่ ต.คูขุด อ.สทิงพระ พบการแพร่กระจายของสาหร่ายหนาอย่างหนาแน่น สาหรายหนามที่พบนั้น จัดอยูใน สกุล Najas sp. ซึ่งมีดวยกัน 2 ชนิด 1.สาหรายเสนดาย Najas graminea Del. และ 2. สาหรายหนาม Najas marina Linn. โดยสาหรายเสนดายจะเกิดในบริเวณใกลฝงกวาสาหรายหนาม สาหรายหนามสามารถขึ้นในบริเวณที่น้ำลึกและน้ำไหลไดโดยใชรากหยั่งลึกลง ไปยึดเกาะกับพื้นดินไดอยางเหนียวแนน การแพรกระจายจะขึ้นอยูทั่วไปจนถึงแนวรองน้ำกลางทะเลสาบ

-

ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

-

กลุ่มทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

18 ธ.ค. 2556

ตัวอย่างหนังสือ