DMCR PUBLICATIONS

สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

  • มีผู้สนใจ จำนวน 1311 คน

พฤศจิกายน 2552

978-974-286-702-7

หนังสือชุดโครงการศึกษารวบรวมข้อมูลสารสนเทศและแผนที่ความหลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากรทางทะเล ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ประกอบด้วยหนังสือ 5 เล่ม คือ พรรณไม้ แพลงก์ตอน สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง สัตว์มีกระดูกสันหลัง และปลา เพื่อเป็นหนังสืออ้างอิงการศึกษาด้านความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตสร้างความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญของระบบนิเวศที่สำคัญภายในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา อันจะนำไปสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในทะเลสาบสงขลาต่อไป

1,000 เล่ม

ปัทมาภรณ์ หมาดนุ้ย และ ศักดิ์อนันต์ ปลาทอง

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ไอ ดีไซน์

กลุ่มทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

18 ธ.ค. 2556

ตัวอย่างหนังสือ