DMCR PUBLICATIONS

ข้อมูลทรัพยากรทางทะเลแและชายฝั่งจังหวัดระยอง

  • มีผู้สนใจ จำนวน 1665 คน

กรกฎาคม 2561

-

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 ระบุหมายความว่าคือ สิ่งที่มีอยู่หรือเกิดขึ้นตามธรรมชาติในบริเวณทะเลและชายฝั่ง รวมถึงพรุชายฝั่ง พื้นที่ชุ่มน้ำชายฝั่ง คลอง คูแพรก ทะเลสาบ และบริเวณพื้นที่ปากแม่น้ำ ที่มีพื้นที่ติดต่อกับทะเลหรืออิทธิพลของน้ำทะเลเข้าถึง เช่น ป่าชายเลน ป่าชายหาด หาด ที่ชายทะเล เกาะ หญ้าทะเล ปะการัง ดอนหอย พืชและสัตว์ทะเล หรือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อประโยชน์แก่ระบบนิเวศ ทางทะเลและชายฝั่ง เช่น ปะการังเทียม แนวลดแรงคลื่น และการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานภาครัฐ มีภารกิจในการสงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศ โดยบริหารจัดการภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 ผ่านคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งระดับจังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดในแต่ละจังหวัดเป็นประธาน และปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชน หรือกลุ่มเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่กระจายอยู่ในพื้นที่ 24 จังหวัดชายฝั่งทะเล เพื่อให้การบริหารจัดการดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จึงได้รวบรวมข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในระดับจังหวัดขึ้น ประกอบด้วย สถานภาพของทรัพยากร การดำเนินงาน การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ปัญหาและแนวทางการดำเนินการที่เหมาะสม โดยข้อมูลส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในปี 2559 ยกเว้นข้อมูลสถานภาพการกัดเซาะชายฝั่งที่เป็นข้อมูลที่มีการสำรวจใหม่ในปี 2560 ทั้งนี้ เพื่อให้ข้อมูลชุดนี้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในแต่ละจังหวัดได้อย่างเท่าเทียม เสมอภาค และมองภาพรวมในแต่ละพื้นที่ไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผน และการกำหนดยุทธศาสตร์ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของจังหวัดให้ยั่งยืนสืบไป

20 เล่ม

ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช.

ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

การบริหารจัดการ

9 ก.ค. 2561