DMCR PUBLICATIONS

แนวทางการตรวจพิสูจน์หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินที่อยู่ในเขตป่าไม้

  • มีผู้สนใจ จำนวน 209 คน

กุมภาพันธ์ 2561

978-616-316-444-5

แนวทางและนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตามคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่ ๖๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ในการดำเนินการปราบปรามและจับกุมผู้บุกรุก ยึดถือ ครอบครอง ทำลาย หรือกระทำให้เสื่อมเสียสภาพป่า รวมทั้งผู้สนับสนุนช่วยเหลือผู้กระทำผิด โดยการใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อผู้กระทำผิด และดำเนินการกับนายทุนและผู้มีอิทธิพลเป็นลำดับแรก ซึ่งขั้นตอนหนึ่งของการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวคือ การพิสูจน์เอกสารสิทธิในที่ดินกรณีที่มีผู้อ้างสิทธิในทีดิ่นโดยมีสำเนาเอกสารสิทธิมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าทีที่เกี่ยวข้องต้องดำเน้น การพิสูจน์ความชอบด้วยกฎหมายของเอกสารสิทธิในที่ดิน นั้น

300 เล่ม

สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน

สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน

บริษัท บอร์น ทู บี พับลิชชิ่ง จำกัด

การบริหารจัดการทรัพยากร