DMCR PUBLICATIONS

องค์ประกอบชนิด ปริมาณ และการแพร่กระจายของแพลงก์ตอนพืชและคุณภาพน้ำในทะเลสาบสงขลา

  • มีผู้สนใจ จำนวน 1032 คน

ธันวาคม 2551

-

แพลงก์ตอนพืช (Phytoplankton) เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่ล่องลอยตามกระแสน้ำ โดยพบ ทั่วไปในแหล่งน้ำธรรมชาติ มีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ำ กล่าวคือ เป็นผู้ผลิตขั้นต้น(primary producer) เพราะมีกระบวนการสังเคราะห์แสงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสารอนินทรีย์เป็น สารอินทรีย์

-

รัชนี พุทธปรีชา,สาโรช อุบลสุวรรณ,ปรัชญา เจริญผล

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

-

เอกสารวิชาการ

ตัวอย่างหนังสือ