DMCR PUBLICATIONS

คุณภาพน้ำและตะกอนดินในบริเวณพื้นที่ที่เสนอให้ประกาศเป็นพื้นที่อนุรักษ์โลมาในทะเลสาบสงขลา

  • มีผู้สนใจ จำนวน 831 คน

ธันวาคม 2551

-

ทะเลสาบสงขลามีพื้นที่ผิวน้ำทั้งหมดประมาณ 1,000 ตารางกิโลเมตร เป็นแหล่งรองรับน้ำจืดจากลุ่มแม่น้ำทะเลสาบสงขลาและได้รับอิทธิพลน้ำเค็มจากอ่าวไทย ทำให้ทะเลสาบสงขลาเป็นระบบนิเวศขนาดใหญ่ที่ซับซ้อน และมีความหลากหลายของชนิดพันธุ์สัตว์น้ำ

-

จิรารัตน์ เรี่ยมเจริญ, จงกล บุญครองชีพ, จรรยา แก้วเกลี้ยง, คอซาลี โอมณี และ เพ็ญใจ สมพงษ์ชัยกุล

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

-

เอกสารวิชาการ

ตัวอย่างหนังสือ