DMCR PUBLICATIONS

สถานภาพทรัพยากรชายฝั่งที่สำคัญในพื้นที่อ่าวไทยตอนล่าง

  • มีผู้สนใจ จำนวน 1074 คน

ธันวาคม 2549

-

การศึกษารวบรวม วิเคราะห์สังคมพืชในทะเล สัตว์ทะเล ปลาทะเล ปะการัง และ อื่นๆ ที่มีอยู่ในท้องทะเลและเขตชายฝั่งในพื้นที่ จ.สงขลา จ.ปัตตานี และ นราธิวาส โดยศึกษาชนิดและแหล่งที่อยู่ตามธรรมชาติ พืชหรือสัตว์ทะเลชนิดใดที่เป็นตัวเด่นในพื้นที่ปะการัง และหญ้าทะเล รวมทั้งแผนที่ตำแหน่งทรัพยากรชายฝั่งทะเลอื่นๆ เช่น หาดหิน หาดทราย อีกทั้ง ผลการศึกษาทำให้ทราบว่ามีแนวปะการังที่เพิ่งสำรวจพบเป็นครั้งแรก บริเวณหน้าจังหวัดนราธิวาส ซึ่งเดิมชาวประมงเข้าใจว่าเป็นกองหินใต้น้ำ

-

นายศักดิ์อนันต์ ปลาทอง

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

-

เอกสารวิชาการ

ตัวอย่างหนังสือ