DMCR PUBLICATIONS

โครงการจ้างสำรวจและแปลภาพถ่ายดาวเทียมพื้นที่ป่าชายเลน

  • มีผู้สนใจ จำนวน 1162 คน

ธันวาคม 2556

-

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมุ่งพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์พื้นที่ป่าชายเลนในประเทศไทยทุกภูมิภาค มีความทันสมัยและสามารถประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการนำเข้า จัดเก็บ ปรับปรุง และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อใช้ในการติดตามผลเกี่ยวกับสภาพความเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ป่าชายเลย นำไปสู่การวางแผนพัฒนาและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

-

บริษัท โอ.จี.ไอ.เอส. คอนซัลท์ จำกัด

กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน

-

กลุ่มทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ตัวอย่างหนังสือ