DMCR PUBLICATIONS

รายงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

  • มีผู้สนใจ จำนวน 1002 คน

สิงหาคม 2561

-

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2545 ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 โดยได้รับมอบหมายให้มีบทบาทหน้าที่ในเรื่องของการสงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟู บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ภายใต้วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้มีความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืน"

600 เล่ม

กองบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง

กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง

กรุงเทพมหานคร

รายงานประจำปี