DMCR PUBLICATIONS

คู่มือความรู้"การกัดเซาะชายฝั่ง"

  • มีผู้สนใจ จำนวน 1639 คน

สิงหาคม 2561

-

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ประเทศไทยประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งมาโดยตลอด ก่อให้เกิดผลกระทบทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนอย่างกว้างขวาง และเกิดการสูญเสียพื้นที่ชายฝั่งทะเลปีละจำนวนไม่น้อย จึงจำเป็นต้องเร่งดำเนินการบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอย่างยั่งยืน

60 เล่ม

กองบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง

กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง

กรุงเทพมหานคร

การบริหารจัดการ

1 ต.ค. 2561