DMCR PUBLICATIONS

องค์ความรู้ การปักไม้ไผ่เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง

  • มีผู้สนใจ จำนวน 743 คน

สิงหาคม 2561

-

ประเทศไทย มีความยาวชายฝั่งประมาณ 3,151 กิโลเมตร โดยแบ่งออกเป็นชายฝั่งทะเลอ่าวไทยมีความยาวประมาณ 2,040 กิโลเมตร และชายฝั่งทะเลอันดามันมีความยาวประมาณ 1,111 กิโลเมตร จากการสำรวจ และวิเคราะห์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พบว่า มีพื้นที่ประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งมีความยาวประมาณ 704 กิโลเมตร ดำเนินการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งแล้วความยาวประมาณ 559 กิโลเมตร และพื้นที่ที่ไม่มีการกัดเซาะชายฝั่งมีความยาวประมาณ 2,447 กิโลเมตร (กองบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง, 2560)

60 เล่ม

กองบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง

กองบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง

กรุงเทพมหานคร

การบริหารจัดการทรัพยากร