DMCR PUBLICATIONS

ปักไม้ไผ่ สร้างแผ่นดิน

  • มีผู้สนใจ จำนวน 785 คน

มีนาคม 2560

-

นิทานสร้างสรรค์สังคม เรื่อง ปักไม้ไผ่สร้างแผ่นดิน กล่าวถึงผลกระทบของการกัดเซาะชายฝั่งต่อชุมชนและนำเสนอวิธี การแก้ไขปัญหาในพื้นที่ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งเป็นเนื้อหาที่เข้าใจง่ายเหมาะกับทุกเพศทุกวัย

4500 เล่ม

นางสาวหทัยทิพย์ ภิญโญ

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (ระยอง)

สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (ระยอง)

วารสาร ทช.