DMCR PUBLICATIONS

การศึกษาชนิดและปริมาณขยะลอยน้ำบริเวณปากแม่น้ำในอ่าวไทยตอนบน

  • มีผู้สนใจ จำนวน 3226 คน

ตุลาคม 2561

-

ศึกษาชนิดและปริมาณขยะลอยน้าบริเวณปากแม่น้า 5 แห่ง ในอ่าวไทยตอนบน เก็บตัวอย่างรวม 4 ครั้ง ในเดือนมีนาคม พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน 2560 พบปริมาณขยะที่ไหลออกสู่ทะเล รวมทั้งสิ้น 173,246,050 ชิ้น (2,172 ตัน/ปี) และมีปริมาณขยะไหลเข้าสู่แม่น้ารวม 45,811,729 ชิ้น (407 ตัน/ปี) โดยปากแม่น้าเจ้าพระยา มีปริมาณขยะลอยน้าไหลออกสู่ทะเลต่อปีสูงที่สุด 137,452,011 ชิ้น (1,425 ตัน/ปี) รองลงมาคือ ปากแม่น้าท่าจีน 13,504,287 ชิ้น (361 ตัน/ปี) ปากแม่น้าแม่กลอง 12,603,264 ชิ้น (173 ตัน/ปี) ปากแม่น้าบางปะกง 6,630,835 ชิ้น (166 ตัน/ปี) และปากแม่น้าบางตะบูน 3,055,653 ชิ้น (48 ตัน/ปี) เมื่อจาแนกขยะตามชนิดวัสดุตามวิธีของ APEC Marine Environmental Training and Education Center (AMETEC) พบว่า ปริมาณขยะจากวัสดุพลาสติกบาง ไหลลงทะเลสูงที่สุด ร้อยละ 57.04 รองลงมาคือ วัสดุพลาสติกแข็ง วัสดุพอลิเมอร์ วัสดุผ้าและเส้นใย และวัสดุโฟม จากการจาแนกขยะตามกิจกรรมที่ก่อให้เกิดขยะตามวิธีของ International Coastal Cleanup (ICC) พบปริมาณขยะจากกิจกรรมชายฝั่งและการพักผ่อนสูงที่สุด (ร้อยละ 90) รองลงมาคือ กิจกรรมการประมงและเดินเรือ และขยะจากกิจกรรมการแพทย์และอนามัย

0 เล่ม

ธีรวัตร และคณะ

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

-

เอกสารวิชาการ