DMCR PUBLICATIONS

โปสเตอร์ความหลากชนิดของพืชและสัตว์บริเวณพื้นที่ดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  • มีผู้สนใจ จำนวน 773 คน

สิงหาคม 2558

-

ผลการสำรวจความหลากหลายทรัพยากรบริเวณพื้นที่ดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีบ้านหาดไข่เต่าต.นาปะขออ.บางแก้วจ.พัทลุงประกอบด้วยสัตว์น้ำกลุ่มปลา 14 วงศ์16 ชนิดกุ้ง3 วงศ์ 4 ชนิดลูกปลาวัยอ่อนพบ 5 วงศ์สัตว์หน้าดินกลุ่มไส้เดือนทะเล 7 วงศ์ 11 ชนิดแอมฟิพอด 6 วงศ์7 ชนิดทาไนดาเซีย 1 วงศ์1 ชนิดไอโซพอด 2 วงศ์ 2 ชนิดหอยฝาเดียว 4 วงศ์ 2 ชนิดหอยสองฝา 5 วงศ์ 4 ชนิดแพลงก์ตอนสัตว์พบ 3 ไฟลัม 7 กลุ่มชนิดพรรณพืชพบทั้งหมด 42 ชนิด

0 เล่ม

นางรัชนี พุทธปรีชา, นางสาวภัทจรินทร์ สงไข่ , นายทวีป แก้วเกลี้ยง , นางสาวเชาวดี ช่อมณี , นายรัฐชัย ตั้งใจ , นางธนัญญา ไทยกลาง , นายถนอมพงศ์ บัวบรรจง , นายอรุณ นุ้ยฉไน , นายวิระศักดิ์ กิ้มเส้ง

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน

-

สื่อประชาสัมพันธ์ (โปสเตอร์)