DMCR PUBLICATIONS

ระบบนิเวศน้ำกร่อยแม่น้ำบางปะกง

  • มีผู้สนใจ จำนวน 1252 คน

กรกฎาคม 2548

974-9929-23-3

การประเมินผลกระทบจากการดำเนินการของเขื่อนต่อสภาพแวดล้อมและทรัพยากรชีวภาพของ ลุ่มน้ำจำเป็นต้องอาศัยการทำงานวิจัยร่วมกันของผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ แก้ไขโจทย์หรือปัญหาเดียวกัน ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน กรมทรัพยากร ทางทะเลและชายฝั่ง ได้รับมอบหมายจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้ดำเนินการประสานงาน โครงการการศึกษาระบบนิเวศน้ำกร่อยแม่น้ำบางปะกง

500 เล่ม

ณิฏฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์,กัลยา วัฒยากร,อัจฉราภรณ์ เปี่ยมสมบูรณ์,อิชฌิกา ศิวายพราหมณ์

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

-

กลุ่มทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

18 ธ.ค. 2556

ตัวอย่างหนังสือ