DMCR PUBLICATIONS

การจัดสร้างปะการังเทียม

  • มีผู้สนใจ จำนวน 839 คน

ตุลาคม 2561

-

ประเทศไทยมีแนวปะการังธรรมชาติรวมประมาณ 148,954 ไร่ นับว่าเป็นระบบนิเวศชายฝั่งที่มีความหลากหลายสูงของสิ่งมีชีวิตทั้งในแว่ของชนิดและปริมาณเนื่องจากเป็นบริเวณที่มีโครงสร้างซับซ้อน เช่น ระบบนิเวศแนวปะการังนานาชนิด

0 เล่ม

สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

-

สื่อประชาสัมพันธ์ (แผ่นพับ)