DMCR PUBLICATIONS

การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากแมงกะพรุนพิษ : เฝ้าระวัง ป้องกัน รักษา

  • มีผู้สนใจ จำนวน 932 คน

กันยายน 2561

978-616-474-871-2

หนังสือ การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากแมงกะพรุนพิษ : เฝ้าระวัง ป้องกัน รักษา เล่มนี้ นับเป็นหนังสือที่ผู้นิพนธ์ทั้งสองท่าน (ศ.ดร.พญ.ลักขณา ไทยเครือ และ ดร.พจมาน ศิริอารยาภรณ์) ได้ใช้จิตวิญญาณของความเป็นครูและนักระบาดวิทยาภาคสนามอย่างแท้จริง ในการที่จะค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ และสังเคาระห์องค์ความรู้ ทั้งจากในตำรา เอกสารวิชาการ และที่สำคัญอย่างยิ่งคือจากประสบการณืทำงานจริงในภาคสนามของผู้นิพนธ์ทั้งสองท่านซึ่งเป็นความรู้จากการลงมือปฏิบัติ เข้ามาประกอบกันเป็นเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้เพื่อถ่ายทอดบอกสอนแก่ท่านผู้สนใจและมีความเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ ทำให้หนังสือเล่มที่ทุกท่านกำลังถืออยู่นี้มีคุณค่าอย่างพิษเศษที่ไม่สามารถหาได้จากตำราวิชาการทั่วไป

10 เล่ม

ลักขณา ไทยเครือ , พจมาน ศิริอารยาภรณ์

อื่นๆ

-

การบริหารจัดการ